IT-branschen

Summering av Radar rapporten “Rapport X”

Stephan Andersson

Radar släppte den 13 november 2019 sin Rapport X – Utmaningar i nationens intresse.

Om Du inte har läst den så får Du nedan en snabb summering av budskapet som är viktigt för att förstå Sveriges unika utmaning med digitaliseringen.

Rapporten listar tre stora utmaningar för Sverige som till vissa delar är helt unika i världen;

  • Informationssäkerhet
  • Kompetensförsörjning
  • Energiförsörjning

Alla tre kan ses både ur ett operativt och strategiskt perspektiv. De kan också ses ur perspektivet där deras inbördes ordning beskriver tidshorisonten för när de riskerar att få störst påverkan. Säkerhet och resursförsörjning har båda ett mer omedelbart operativt perspektiv. Längst horisont har miljö- och energifrågan, där det handlar om praktiska begränsningar av användandet av nya tekniker och utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter.

 

Säkerhet-Osäkerhet:

En unik obeslutsamhet har vuxit fram i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer och EU-länder i övrigt. Denna obeslutsamhet har sina rötter i medialt uppblåsta händelser där dåligt inköpsarbete, dålig styrning och/eller svag efterlevnad av ingångna avtal lett fram till informationssäkerhetsbrister av allvarlig karaktär. Ovanpå detta har sedan olika aktörer och grupperingar skapat ytterligare osäkerhet genom vaga och otydliga uttalanden, där eSam står för ett av de senaste med stor påverkan.

Kontentan är nu att många väljer den sämsta vägen av alla genom att inte fatta beslut alls för att man inte vågar fatta ett ”felaktigt” beslut som kan drabba en personligen. Andra väljer att använda rekommendationer för olika skyddsnivåer som krav och att lägre skyddsklasser använder kravställningar från högre skyddsklasser. Båda fördyrar såväl IT-drift som leverans. Slutresultatet blir mindre industriell effekt och större beroende av egen förmåga att producera och leverera. Med kraftig kostnadsökning hämmas IT-utvecklingen och slutligen även linjeverksamhetens förmåga.

Kompetensbrist

Svenska verksamheter har ett omfattande behov av digital verksamhets-, affärs- och produktutveckling. För privat sektor handlar det om att långsiktigt kunna upprätthålla konkurrenskraften, trots att vi lever i en utvecklad ekonomi med höga kostnader för arbetskraft. I offentlig sektor är en snabb och genomgripande digitalisering en förutsättning för att kunna upprätthålla en hög välfärdsnivå, samtidigt som vi har en växande och åldrande befolkning. Behoven av att skapa nya processer, produkter och affärsmodeller baserade på ny teknik leder till ett omfattande behov av kompetenser i gränslandet mellan IT och andra områden, samt kompetenser med tyngdpunkt på nya eller växande teknikområden som AI, Blockchain, Internet of Things, med flera. Digitaliseringen leder också till att den rådande bristen på IT-säkerhets- experter kommer att bli än mer påtaglig.

Bedömningar av hur många utbildade personer som saknas eller kommer att saknas i IT-ekosystemet ska, enligt Radars mening, ses i ljuset av den industriella utvecklingen. Bara om digitaliseringsbehovet och användandet av ny teknik ska lösas med nuvarande industrialiseringsgrad och produktionsstruktur kan till exempel IT & Telekomföretagens bedömning om att det saknas 70 000 personer i IT-ekosystemet fram till 2022 vara rimlig. Sett i ljuset av en ökad industrialisering och användande av ny teknik finns det dock, enligt Radar, anledning att se den siffran som överskattad.

Konkurrenskraften för Sverige som nation och för den svenska basindustrin bygger i hög grad på vår förmåga att snabbt anamma ny teknik, dra nytta av industriell utveckling och på tillgång till arbetskraft med hög kompetens. Digitaliseringens möjligheter och den industriella utvecklingen inom IT-området förändrar förutsättningarna i alla branscher på ett genomgripande sätt. En omfattande kompetensbrist inom det digitala området kommer otvivelaktigt att påverka förmågan att dra nytta av utvecklingen och därmed även samhällets och svenska verksamheters kostnader, utvecklingskapacitet och konkurrenskraft. Kompetensbristen kan också medföra att vi inte klarar av att industrialisera IT-ekosystemet i tillräckligt hög grad, vilken ökar behovet av lokal kompetens och leder in i en negativ spiral.

Elförsörjning

Utnyttjande av IT och teknik kräver tillgång till energi. Sverige är, jämfört med många andra industrialiserade länder, sämre förberett inför framtiden vad gäller elförsörjning och en robust el- infrastruktur. Detta har bland annat åskådliggjorts genom att vi under 2019 har kunnat läsa om att Pågens expansion i Malmö och Lindabs etablering i södra Sverige har varit hotade av ”elbrist”. Tillgången till energi kommer att påverka våra framtida möjligheter, inte bara ur ett miljöperspektiv, utan sett till faktisk tillgång som riskerar begränsa vårt lands inhemska produktion. När framtida konkurrenskraft, effektivitet och välfärd i stor grad hänger samman med förmågan att utnyttja den nya teknikens möjligheter, befinner sig Sverige i ett sämre utgångsläge på lång sikt.

Det ökade elbehovet till följd av tillväxt inom IT bedöms globalt vara mellan 6 och 9 procent per år fram till år 2030. Sverige har ett högt IT-användande, en hög adoptionstakt av ny teknik och har genom politiska incitament blivit en nation med flera stora globala datacenter. Det gör att elbehovet bedöms öka något snabbare i Sverige än genomsnittet. Radars beräkningar visar att IT-ekosystemet står för cirka 4 procent av elförbrukningen, cirka 5,6 TWh för 2018. Med ett allt större användande av Internet som infrastruktur och fortsatt högt tryck på förändring genom ny teknik, kommer IT-ekosystemets elförbrukning sannolikt att öka med närmare 95 procent fram till år 2025. Det skulle innebära en belastning på elnätet om ytterligare cirka 5,3 TWh årligen.

En otillräcklig industrialisering av IT riskerar att drabba Sverige hårdare än andra länder om vi inte hanterar miljöpåverkan och elförbrukning vid IT-investeringsbeslut. Det betyder att både IT-beslutsfattare och IT- leverantörer måste ta fram och arbeta med ramverk och modeller för konsekvensanalys inom området, som ett unikt svenskt krav för att IT ska kunna förbli en oändlig möjlighet istället för en ändlig resurs.

Rapporten i sin helhet är på 24 sidor.

Läs gärna vår guide om hur Du skapar en säker IT-miljö.

Upptäck mer